Lange Kerkstraat 31, Goes [email protected]+31 (0)113 212729

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hutjens Edelsmederij B.V. te Goes

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Hutjens Edelsmederij B.V en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van kracht.

2.2 Hutjens Edelsmederij kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 3 Prijs

3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, reparatietarieven etc., en gelden of winkel of werkplaats.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is Hutjens Edelsmederij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Hutjens Edelsmederij zal opdrachtgever hierover in kennis stellen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Het aan Hutjens Edelsmederij verschuldigde bedrag dient terstond bij levering of na het verrichten van de diensten aan Hutjens Edelsmederij te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4.2 AIle betalingen dienen te geschieden in de winkel of op een door Hutjens Edelsmederij aan te wijzen bankrekening op basis van een factuur.

4.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Hutjens Edelsmederij zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente van 4% boven de ECB-depositorente in rekening te brengen en tevens in rekening te brengen alle in het kader van de inning van zijn vordering ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5 Levering

5.1 Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen in de Hutjens Edelsmederij winkel of werkplaats of op de overeengekomen locatie.

De kosten en het risico van verzending naar de opdrachtgever/koper die woonachtig is of zetelt in het buitenland van goederen die in een Hutjens Edelsmederij winkel zijn gekocht zijn voor rekening en risico van Hutjens Edelsmederij.

5.2 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.
Mocht deze speciaal op maat gemaakt worden dan kan het soms vertraging opleveren.

5.3 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen tussentijds worden aangepast.

Overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Hutjens Edelsmederij van rechtswege in verzuim is.

Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

Enkele overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 Zekerheidsstelling en annulering

6.1 Hutjens Edelsmederij is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een aanbetaling/vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de aankoopprijs te verlangen of zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen.

6.2 Indien opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Hutjens Edelsmederij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Worden producten speciaal voor opdrachtgever bij een derde partij aangekocht, maar uiteindelijk - om welke reden dan ook - toch niet door de opdrachtgever afgenomen, behoudt Hutjens Edelsmederij zich het recht voor om bij opdrachtgever een redelijke vergoeding ad 25% van de totale koopsom terzake (administratie)kosten in rekening te brengen.

Deze vergoeding kan door Hutjens Edelsmederij worden verrekend met een eventueel gebezigde aanbetaling of zekerheidsstelling door de opdrachtgever in het kader van de bestelling van het betreffende product.

6.4 Indien opdrachtgever een opdracht voor speciaal voor opdrachtgever ontworpen en/of aangepaste sieraden voorafgaand aan de geplande Inleverdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is opdrachtgever de volgende percentages van de opdrachtsom aan Hutjens Edelsmederij verschuldigd, onverminderd het recht van Hutjens Edelsmederij op volledige schadevergoeding indien de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd:

 • 1-2 dagen na bestelling:10%
 • 3-7 dagen na bestelling:25%
 • 8-14 dagen na bestelling:40%
 • 14-30 dagen na bestelling:60%

6.5 Opdrachtgever dient in alle gevallen schriftelijk te annuleren.

Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Hutjens Edelsmederij.

Artikel 7 Niet afgehaalde gerepareerde of bij derden bestelde stukken

7.1 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen — waarvan de laatste bij aangetekend schrijven — van Hutjens Edelsmederij aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht gerepareerde product gereed is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product alsnog in de winkel op te halen, is Hutjens Edelsmederij bevoegd het product te verkopen en al het geen aan Hutjens Edelsmederij verschuldigd is, op de opbrengst te verhalen.

7.2 Opdrachtgever kan gedurende drie maanden na verkoop van het gerepareerde product de opbrengst van de verkoop, verminderd met de volledige reparatiekosten en alle onkosten van bewaring, veiling en administratie, in de winkel ophalen.

Na verloop van deze periode is opdrachtgever terzake onkostenvergoeding 5% rente alsmede 1% van de door Hutjens Edelsmederij vastgestelde winkelverkoopprijs van het gerepareerde product aan Hutjens Edelsmederij verschuldigd per aangebroken maand.

7.3 Indien na drie achtereenvolgende mededelingen — waarvan de laatste schriftelijk ¬van Hutjens Edelsmederij aan opdrachtgever dat het in zijn opdracht bij derden aangekochte product beschikbaar is en geleverd kan worden, opdrachtgever gedurende een periode van vier weken heeft nagelaten het bestelde product op te halen, is Hutjens Edelsmederij bevoegd het product in de winkel te verkopen of, indien mogelijk, aan de derde bij wie het product is aangekocht te retourneren.

Artikel 8 Risico- en eigendomsovergang

8.1 Het risico van verlies, direct of indirecte beschadiging of waardevermindering voor geleverde goederen gaat over op opdrachtgever indien en zodra de goederen aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 1.

8.2 Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 5 lid 1 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op opdrachtgever over wanneer opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Hutjens Edelsmederij gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en al hij hetgeen hij in dat kader aan Hutjens Edelsmederijverschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Hutjens Edelsmederij heeft voldaan.

Artikel 9 Reclamering en garantie

9.1 Opdrachtgever dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld.

9.2 Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak gemotiveerd bij Hutjens Edelsmederij te geschieden.

9.3 Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde garantietermijn, te geschieden.

9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen zijn klachten aan Hutjens Edelsmederij kenbaar heeft gemaakt, dan vervalt elke aanspraak tegen Hutjens Edelsmederij rond de betreffende gebreken en komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Rechtsvorderingen hiervoor dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.5 Opdrachtgever dient Hutjens Edelsmederij in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken.

9.6 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Hutjens Edelsmederij in zowel voor de deugdelijkheid van het door Hutjens Edelsmederij geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 1, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen op basis van de geldende garantievoorwaarden van de leverancier/fabrikant, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

9.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 • De niet-inachtneming door koper van bedieningsvoorschriften dan wel onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene normale gebruik;
 • Normale slijtage;
 • Niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud;
 • Montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen opdrachtgever;
 • De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • In overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; materialen of zaken, die door opdrachtgever aan Hutjens Edelsmederij ter bewerking zijn verstrekt;
 • Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijk instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 • Door Hutjens Edelsmederij van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Hutjens Edelsmederij heeft verstrekt.

9.8 Garantie op geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).

9.9 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Hutjens Edelsmederij B.V gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Hutjens Edelsmederij B.V met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

Artikel 10. Herroepingsrecht

10.1 Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, tenzij sprake is van een persoonlijk product. De producten die vermaakt of gemaakt moeten worden, vallen onder een persoonlijk product elke maat die u aanklikt buitenom de “standaard” opgegeven maat op de webshop is maatwerk. Daarbij geldt dat deze niet retour gestuurd mogen worden. Deze bedenktermijn van zeven werkdagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, althans door diens vertegenwoordiger.
Bij speciale wensen van de koper ten aanzien van het gekochte, waardoor die aankoop door de wensen van de koper als een persoonlijk product is te beschouwen, heeft de koper niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Vóór de aankoop van een persoonlijk product zal Hutjens Edelsmederij de koper laten weten dat het om een persoonlijk product gaat.

 

Vóór de aankoop van een persoonlijk product zal Hutjens Edelsmederij de koper laten weten dat het om een persoonlijk product gaat. 


10.2 Tijdens de hiervoor bedoelde bedenktijd van zeven werkdagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product aan Hutjens Edelsmederij  retourneren, conform de door Hutjens Edelsmederij verstrekte instructies.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Hutjens Edelsmederij is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

Hutjens Edelsmederij is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

11.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van Hutjens Edelsmederij en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Hutjens Edelsmederij , zoals voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen warden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

11.3 Mocht Hutjens Edelsmederij ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Hutjens Edelsmederij B.V ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.

Wordt om welke reden dan ook geen uitbetaling gedaan onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Hutjens Edelsmederij  ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12 Verstrekte gegevens en intellectuele eigendom

12.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

12.2 Hutjens Edelsmederij behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en modellen die door Hutjens Edelsmederij zijn vervaardigd of verstrekt, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door opdrachtgever zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Hutjens Edelsmederij.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Indien Hutjens Edelsmederij als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Hutjens Edelsmederij niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

13.2 Onder overmacht wordt mede begrepen: elke buiten de invloedssfeer van Hutjens Edelsmederij liggende omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Hutjens Edelsmederij of diens leveranciers, natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; ongevallen en stakingen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Hutjens Edelsmederij en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Hutjens Edelsmederij of die daaruit voortvloeien, is, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Hutjens Edelsmederij gevestigd is.

Disclaimer

Hutjens Edelsmederij is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de site. Door het gebruik van de site accepteer je de disclaimer.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Hutjens Edelsmederij. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hutjens Edelsmederij. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op hutjensedelsmederij.com wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hutjens Edelsmederij behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Hutjens Edelsmederij sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »